تولید مثل کرم خاکی

۱۳۹۹/۵/۱۵

کرم-خاکی

هر کرم خاکی هم نر است و هم ماده یعنی هم تخم تولید می کند و هم اسپرم. آنها روی سطح زمین جفت گیری می کنند، بدنهایشان را به یکدیگر میچسبانند و فشار می دهند و قبل از جدا شدن اسپرم هایشان را با یکدیگر تبادل می کنند. بعد کلایتلوم یا کمربند تناسلی(یک ارگان یقه مانند) یک حلقه اطراف کرم ایجاد میکند. همانطور که کرم می خزد و حلقه روی بدنش لیز می خورد همزمان پر از تخم و اسپرم می شود. حلقه بیرون می آید و در آن بسته شده و به پیله ای برای پرورش تخم ها تبدیل میشود.
وقتی نوزادان کرم از تخم ها بیرون می آیند کوچک ولی کامل هستند. آنها در طول دو تا سه ماه اولیه عمرشان اندام تناسلیشان رشد می کند و تا یک سالگی به اندازه یک کرم کامل می رسند. کرم ها ممکن است تا 8 سال زندگی کنند اگرچه احتمال یک تا دو سال بیشتر است. اندازه یک کرم بالغ بسته به نوع آن متفاوت است و می تواند بین 1 سانتی متر تا 3 متر باشد.

تخم-کرم-خاکی

بچه کرم خاکی

..